Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas X SMK/SMA

Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas X SMK/SMA

Berikut merupakan contoh Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas X SMK/SMA. Contoh soal sumatif untuk Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas X SMK/SMK/MA Kurikulum Merdeka biasanya digunakan oleh para guru untuk evaluasi hasil pembelajaran, khususnya soal Pendidikan Pancasila.

Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas X SMK/SMA


1) Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah ....

A. menghormati guru

B. menghormati tetangga yang berbeda agama

C. menjaga adik dengan penuh kasih sayang

D. ikut bekerja bakti membersihkan selokan

E. menghormati tetangga kampung

 

2) Manfaat yang diperoleh dari kerja sama, kecuali ….

A. membuat rasa iri dan dengki

B. pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama

C. pekerjaan akan lebih cepat selesai

D. memupuk rasa persatuan dan kesatuan

E. pekerjaan jadi efektif dan efisien

 

3) Tidak bertindak semena – mena terhadap orang lain sesuai dengan penerapan sila . . . Pancasila

A. Sila 1

B. Sila 2

C. Sila 3

D. Sila 4

E. Sila 5


4) Salah satu tokoh bangsa yang menyampaikan ide gagasan bahwa negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat adalah ....

A. Soekarno

B. Muh. Yamin

C. Soepomo

D. Muh. Hatta

E. Soegondo Djoyopuspito

 

5) Pernyataan berikut yang tepat tentang ide tentang dasar negara merdeka adalah ....

A. Soekarno memberikan gagasan dasar negara yang diberi nama Pancakarsa

B. isi usulan dasar negara Muh. Hatta secara lisan, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat

C. usulan dasar negara yang disahkan adalah usulan Soepomo

D. dasar negara yang tercantum di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah rumusan yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945

E. usulan dasar negara yang disahkan menjadi dasar negara adalah usulan Muh. Yamin

 

6) Nilai positif yang dapat kita teladani dari sidang panitia kecil yang membahas perubahan Piagam Jakarta adalah ....

A. semangat saling berbagi

B. mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama

C. membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi

D. sikap tanggung jawab

E. semangat saling menghargai dan toleransi antarsesama

 

7) Pernyataan yang tepat tentang penerapan nilai Pancasila adalah ....

A. perilaku korupsi merugikan negara dan bertentangan dengan sila kelima

B. semangat berbagi menjadi wujud penerapan sila keempat

C. membuat keputusan bersama menjadi wujud pelaksanaan sila ketiga

D. mencintai produk dalam negeri menjadi perwujudan sila kedua

E. mengutamakan kepentingan bersama wujud penerapan sila pertama

 

8) Berikut ini wujud pelaksanaan nilai Pancasila.

1) Tidak memaksakan agama.

2) Cinta tanah air.

3) Bertoleransi antarumat beragama.

4) Menghargai persamaan derajat.

5) Rajin melaksanakan ibadah.

Jadi, ciri-ciri pelaksanaan Pancasila sila pertama adalah ....

A. 1, 3, dan 5

B. 1, 2, dan 3

C. 4 saja

D. 4 dan 5

E. benar semua


9) Kedudukan Pancasila sebagai pandangan sebagai dasar, pandangan, atau paham dalam bersikap dan tingkah laku masyarakat merupakan Pancasila sebagai ....

A. identitas negara

B. ideologi negara

C. dasar negara

D. hukum dasar

E. sumber hukum

 

10) Pancasila memiliki karakteristik yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Konteks ini berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Dengan demikia, Pancasila memiliki kedudukan sebagai ....

A. identitas negara

B. ideologi negara

C. dasar negara

D. hukum dasar

E. sumber hukum


11) Pelaksanaan pengamalan sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam lingkungan sekolah terlihat dalam ....

A. melaksanakan doa

B. menjenguk teman sakit

C. membantu pengemis

D. memilih ketua kelas

E. membantu teman

 

12) Berikut contoh penerapan sila keempat Pancasila adalah ....

A. mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir

B. tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi

C. menghormati agama dan kepercayaan teman

D. membagi tugas kelompok dengan adil

E. melaksanaka gotong royong

 

13) Ketika pemilihan ketua kelas IV dilaksanakan, Ibu guru menjelaskan bahwa setiap siswa boleh mencalonkan dirinya sebagai ketua kelas. Sehingga ada banyak siswa yang ingin maju menjadi ketua kelas. Sikap yang dicontohkan Ibu guru tersebut adalah cerminan dari sila kedua Pancasila bahwa setiap orang mempunyai ....

A. kemampuan yang sama

B. hobi yang sama

C. hak yang sama

D. kewajiban yang sama

E. jiwa yang sama

 

14) Perhatikan contoh perilaku berikut ini!

(1) berteman tanpa membedakan suku

(2) beribadah tepat waktu

(3) guru memberikan nilai sama kepada muridnya

(4) mengikuti upacara bendera dengan tertib

(5) bangga memakai sepatu buatan dalam negeri

contoh perilaku yang sesuai dengan nilai persatuan ditunjukan oleh nomor....

A. (1) - (4) - (5)

B. (2) - (3) - (4)

C. (1) - (3) - (5)

D. (2) - (3) - (5)

E. Semua Benar


15) Pada saat ulangan PPKn bu Imut memberikan soal yang sama kepada semua muridnya sesuai dengan kompetensi yang sudah diajarkan. setelah dikoreksi perolehan skor masing-masing muridnya bervariasi, ada yang bagus ada juga yang tidak bagus. Setelah diolah menjadi nilai akhir dan dibagikan ternyata nilai semua muridnya sama yaitu 75, hal ini menyebabkan murid-muridnya protes keras. Dari cerita di atas menggambarkan bahwa bu imut telah melanggar nilai....

A. kemanuasiaan

B. persatuan

C. kerakyatan

D. keadilan

E. kehidupan

 

16) Contoh perilaku yang merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahan di lingkungan masyarakat adalah....

A. membuang sampah di kali

B. berpartisipasi dalam pengajian di masjid

C. ikut serta dalam kegiatan ronda malam

D. membayar iuran kebersihan setiap bulan

E. ikut kegiatan pawai motor

 

17) Machel seorang anak yang sederhana, dia selalu datang tepat waktu ke sekolah. Dia tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugas sekolah, anak yang berprestasi dan mengharumkan nama sekolah. Marchel dalam hal ini telah melaksanakan nilai....

A. ketuhanan

B. kemanusiaan

C. persatuan

D. kerakyatan

E. keadilan

 

18) Pemilihan Presiden beberapa waktu yang lalu berlangsung tertib dan aman seta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. hal ini sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Pancasila yaitu sila....

A. Kemanusiaan yang adil dan beradab

B. Persatuan Indonesia

C. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. Ketuhanan Yang Maha Esa

 

19) Budaya luar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila boleh diadopsi dan ditiru seperti etos kerja yang tinggi, kedisiplinan, sikap ilmiah dan inovatif. Sedangkan budaya luar yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh ditiru seperti....

A. makanan dari luar negeri

B. mode dari luar negeri

C. pergaulan bebas di kalangan anak muda

D. produk elektronik buatan luar negri

E. budaya positif

 

20) Ayah Ridho seorang anggota BRIMOB kota Bogor, beliau dikirim untuk mengamankan Papua Barat dari kerusuhan beberapa waktu yang lalu. Dengan semangat dan restu dari keluarga ayah Ridho berangkat menuju Papua Barat beserta seluruh pasukan BRIMOB kota Bogor. sikap ayah Ridho tersebut merupakan perwujudan Pancasila dalam bidang....

A. ekonomi

B. sosial budaya

C. pertahan dan keamanan

D. politik

E. budaya asing

 

21) Setiap hari Senin peserta didik SMPN 10 Bogor diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera tanpa kecuali, begitu juga bapak dan ibu guru. Hal tersebut merupakan perwujudan Pancasila sila ke....

A. pertama

B. kedua

C. ketiga

D. keempat

E. kelima


Demikian contoh Soal Sumatif Akhir Semester Pendidikan Pancasila Kelas X SMK/SMA untuk Penilaian Akhir Semester kelas X SMK/SMA/MA Kurikulum Merdeka mata pelajaran Pendidikan Pancasila, serta jawabanya. Semoga bermanfaat!

I am admin https://jumankera.com